Platte Oester (POC)

Platte Oester Consortium: onze missie

Onze missie is het herstel van platte oesterbanken (Ostrea edulis) in de Noordzee om zo de mariene natuur te verbeteren en te versterken.

Tijd voor herstel van platte oesters

De tijd is rijp voor herstel van platte oesters in het Noordzeegebied: het aantal beschermde gebieden zonder bodemvisserij groeit, de vervuiling neemt af en de soort herstelt van de ‘Bonamia’-ziekte, zoals we aantoonden in onze haalbaarheidsstudie van 2014 -15. Dit wordt onderbouwd door de recente ontdekking van platte oesterbanken (gemengd met Japanse oesters, Magallana gigas) in de Nederlandse Voordelta en Waddenzee en door de toename van de platte oesterpopulatie in de Oosterschelde.

Lees meer

Partners

platte oester consortium, POC

Wageningen Marine Research

 

 

Bureau Waardenburg

 

Sas Consultancy

Dutch Flat Oyster Consortium (POC)

Flat Oyster Consortium: our mission

Our mission is to restore flat oyster (Ostrea edulis) beds in the North Sea. The main motive behind this is marine nature restoration.

Time for flat oyster restoration

The time is right for flat oyster restoration in the North Sea area: the number of protected areas free from bottom trawling is increasing, pollution is decreasing and the species is recovering from the ‘Bonamia’ disease, as we showed in our feasibility study of 2014-15. This is underpinned by the recent discovery of flat oyster beds (mixed with Pacific oysters, Magallana gigas) in the Dutch Voordelta and Wadden Sea and by the increase of the flat oyster population in Oosterschelde.

Read more

Partners

platte oester consortium, POC

Wageningen Marine Research

 

 

Bureau Waardenburg

 

Sas Consultancy